Turvallisuusalan TES-neuvotteluiden neuvottelutulos julkaistaan poikkeuksellisesti jo nyt vaikka liittojen hallinnot eivät ole asiaa vielä ehtineet käsitellä. Tämä siitä syystä, että jälleen kerran työnantajapuoli vuoti tiedon ulos etukäteen. Turvallisuusalan ammattiliitto toivoo, että jatkossa myös työnantaja puoli noudattaa yhdessä sovittuja pelisääntöjä, jotta luottamus neuvottelukumppaniin säilyisi ennallaan.


NEUVOTTELUTULOS

 

 

Aika                         15.4.2016

 

Paikka                    Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n toimisto, Eteläranta 10, Helsinki

 

Läsnä                     Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edustajat

 

 

1 § Sopimuksen uudistaminen

Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välinen vartiointialaa koskeva työehtosopimus uudistetaan muutoksin, jotka siirretään työehtosopimuksen asianomaisiin pykäliin tai työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjaan.

2 § Sopimuskausi

1.4.2016 - 30.4.2017

3 § Palkkaratkaisu

Yleiskorotus

Palkkoja ja tasopalkkoja korotetaan 1.4.2016 lukien tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 16 euroa kuukaudessa, kuitenkin vähintään 0,43%. 

Lisät

Yötyölisää korotetaan 1.4.2016 lukien 2 senttiä tunnilta. 

4 § Sopimuksen kehittämistä koskevat tekstikysymykset

4.1. Vuosilomapalkan laskenta

Muutetaan työehtosopimuksen 45 §:n ensimmäinen kappale kuulumaan seuraavasti:

Vuosilomapalkka ja lomakorvaus määräytyvät lomapalkkasopimuksen (tes:n liite) ja vuosilomalain mukaan. Paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen välillä voidaan sopia prosentuaalisesta vuosilomapalkan ja lomakorvauksen laskennasta sekä näiden maksuajankohdista (51 §).

Pöytäkirjamerkintä:

Sovittaessa paikallisesti vuosilomapalkasta tulee lomapalkan vastata kokonaisuutena arvioiden tasoltaan vähintään vuosilomalain 12 §:n mukaisesti laskettavan lomapalkan määrää. Sama pätee lomakorvaukseen. Paikallisessa sopimuksessa on selkeästi avattava, mitä eriä otetaan huomioon lomapalkan laskennassa.

Poiketen 51 §:n määräyksistä tällainen paikallinen sopimus on irtisanottavissa 3 kk irtisanomisaikaa noudattaen ainoastaan lomanmääräytymisvuoden loppuun.

Muutetaan työehtosopimuksen 45 §:n väliotsikko ”Maksuajankohta” ja sen alla oleva 4. kappale kuulumaan seuraavasti:

Lomarahan maksuajankohta

Lomarahan maksuajankohdasta voidaan paikallisesti sopia toisin (51 §).

Muilta osin 45 §:n määräykset pysyvät ennallaan.

4.2. Vuosivapaajärjestelmän pilotointi jäsenyrityksissä

Osapuolet edistävät mahdollisuuksia testata vuosivapaajärjestelmän toimivuutta yrityksessä tai sen osassa.

5 § Työehtosopimuksen kehittäminen jatkuvan neuvottelun periaatteella

5.1. Laki yksityisistä turvapalveluista: vaikutukset työehtosopimukseen

Uusi laki yksityisistä turvapalveluista tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Osapuolet selvittävät työryhmässä ennen lain voimaantuloa, mitä muutoksia lainmuutos edellyttää työehtosopimukseen. Selvitystyössä käytetään tarpeen mukaan apuna lainmuutoksen asiantuntijaa. Työryhmän esittämistä muutoksista on sovittava 30.4.2017 mennessä.

5.2. Tuottavuuden, työllisyyden ja työhyvinvoinnin edistäminen

Sopimusosapuolet selvittävät jatkuvan neuvotteluperiaatteen mukaisesti, miten alan yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan edistää työehtosopimusta ja paikallisen sopimisen käytäntöjä kehittämällä. Työssä huomioidaan alan tulevaisuuden näkymät sekä muuttuvat asiakastarpeet. Töiden joustavamman organisoinnin lisäksi tarkastellaan työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja osaamisen ylläpitämiseen liittyviä kysymyksiä.

6. Palkkausjärjestelmän päivittäminen

Lisätään 24 §:ään tasolle III uusi kohta seuraavasti:

”Vartiointitehtävä vastaanottokeskuksissa (Voimaan 1.5.2016) 

Vartiointitehtävä vastaanotto- ja järjestelykeskuksissa tai niitä vastaavissa tiloissa.” 

Palkanmuutos voidaan rahoittaa kohde- tai tehtäväkohtaisella palkanosalla.Helsingissä 15.4.2016

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry                                                  

Palvelualojen työnantajat PALTA ry

 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.