Julkilausuma


UNI-Europa – CoESS Yhteinen julkilausuma

Yksityisen turvallisuusalan roolista Euroopan kasvavan pakolaismäärän valossa

Helmikuu 2016

Eurooppaa on ravistellut ennakoimaton ja ennen näkemättömän suuri pakolaisvirta. Tällä ilmiöllä on ollut erittäin merkittäviä vaikutuksia, varsinkin niissä maissa, joihin on saapunut isoja pakolaismääriä.

Yksityinen turvallisuusala on pakosta joutunut käsittelemään yhtäkkiä lisääntynyttä turvallisuuspalvelujen kysyntää, joka on koskenut joihinkin maihin perustettuja pakolaisten vastaanottokeskuksia ja joka on varsin usein ollut suunnittelematonta ja heikosti määriteltyä. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi määritellä selkeät ehdot näiden palvelujen tuottamiselle, jotta yhteiskuntaa voitaisiin palvella paremmin ja jotta työntekijöiden lainmukainen suojelu voitaisiin taata.

Yksityisillä turvallisuuspalveluilla on erittäin tärkeä ja kriittinen rooli turvallisuuden varmistamisessa kaikissa Euroopan maissa. Roolin tärkeys tulee esille julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa ja yksityisten turvallisuusalan työntekijöiden ja yritysten konkreettisessa panoksessa yhteiskunnan yleisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Yksityisten turvallisuuspalvelujen merkitys näkyy selvästi myös elintärkeiden infrastruktuurien suojelussa, koska niihin kohdistuneet uhat ovat kasvaneet viimeaikaisten terrorihyökkäysten takia. Julkisten turvallisuustoimijoiden kohtaamat uudet haasteet voivat myös johtaa siihen, että yksityisiä turvallisuuspalveluja tarvitaan yhä useammissa ja erilaisemmissa paikoissa.

UNI Europa, yksityisten palvelualojen maailmanliiton Eurooppa-organisaatio, ja CoESS, Euroopan turvallisuuspalvelujen liitto, ovat yhtä mieltä tarpeesta korostaa sitä, että yksityisiä turvallisuuspalveluja ei voida tarjota mihin hintaan tahansa. Molemmat järjestöt uskovat, että alan toiminnassa aina noudatettavat perusperiaatteet ovat entistäkin tärkeämpiä uusissa tilanteissa. Erityisesti:

a) Molemmat järjestöt korostavat tarvetta noudattaa tiukasti lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, jotka koskevat erityisesti yksityisten turvallisuuspalvelujen tarjoamista. Tiukka vaatimus ihmisoikeuksien noudattamisesta on lupajärjestelmien edellytyksenä suurimmassa osassa Euroopan maita. Tarpeen mukaan olisi toteutettava kansallisten lakien ja säännösten mukauttaminen tarjottavien palvelujen erityisluonteen mukaisesti, niin pitkäksi aikaa kuin nämä muutokset ovat tarpeellisia. Missään tapauksessa kansallisten lupajärjestelmien vaatimuksia ei saa väljentää. Luotettavuusselvitykset kansallisten määräysten mukaisesti ovat entistäkin tärkeämpiä.

b) Niiden periaatteiden lisäksi, jotka sisältyvät syyskuussa 2015 julkaistuun Euroopan komission tiedonantoon julkisten hankintojen säännöistä liittyen tuoreeseen turvapaikkakriisiin, on entistäkin tärkeämpää ottaa käyttöön laatukriteerit turvallisuuspalvelujen valintaprosesseissa. Pakolaisten suojelua koskevia sopimuksia ei pitäisi koskaan tehdä pelkästään hintanäkökohtien perusteella. Kyseisten palvelujen tarjoajiksi tulisi valita vain erikoistuneita, päteviä ja luotettavia yrityksiä. Kansallisen työlainsäädännön ja kansallisten työehtosopimusten noudattaminen ja tämän todentaminen on entistäkin tärkeämpää.

c) Työntekijöiden tulee saada riittävä koulutus ja heillä tulee olla tarvittavat taidot tähän ilmiöön kuuluvien hyvin erilaisten palvelujen toimittamiseen. Mahdollisesti tarvittavaa lisäkoulutusta tulee tarjota työntekijälle ennen kuin hän ryhtyy tekemään uusia tehtäviä, ja tästä täytyy maksaa riittävä korvaus.

d) Tässä ympäristössä palveluja tarjoavien työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta tulee ehdottomasti huolehtia. Kansallisista oloista riippuen tulee määritellä selkeästi vartijoiden minimimäärä. Muut terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset asiakkaan tulee huomioida budjettia koskevissa sopimusehdoissa.

CoESS ja UNI Europa sitoutuvat vaihtamaan kansallisten jäsentensä parhaita toimintatapoja kyseisten palvelujen toimittamisessa ja rohkaisemaan kansallisia jäseniään seuraamaan kansallisten olojen, toimintaympäristön ja lainsäädännön mukaisesti sitä, että näitä perusperiaatteita noudatetaan. UNI Europa ja CoESS tarjoavat apua ja asiantuntemusta toimivaltaisille viranomaisille, jotka ovat vastuussa tämän tilanteen hallinnasta.
 

Turvallisuusalan ammattiliitto

Turvallisuusalan ammattiliitto ry on yksityisen turvallisuusalan valtakunnallinen ammattiyhdistys. Jäsenet ovat piiri- ja paikallisvartijoita receptionisteja, myymälätarkkailijoita, palovartijoita, järjestyksenvalvojia, turvatarkastajia, arvokuljettajia, rahanlaskijoita, valvomo- ja hälytyskeskuspäivystäjiä, vuoroesimiehiä, metrovalvojia, vahtimestareita, henkivartijoita . . . yhteensä yli 5200 turvallisuusalan ammattilaista. Tällä hetkellä TURVA on SAK laisen Palvelualojen ammattiliiton (PAM) jäsen. TURVA koostuu seitsemästä rekisteröidystä alueellisesta ammattiosastosta.